27.01.2023
Bohu
- - zajtra - -
Alfonz
Topiaci sa potrebuje zchrann koleso, nie uebnicu plvania.
..... Wasylkowski .....
zvoľte tému:


FB stránka
Hra ÚSVIT
Domka.sk
Lisková.sk
Saleziáni


Letn tbor
fotky - 1.de�
fotky - 2.de�
fotky - 3.de�
fotky - 4.de�
fotky - 5. de�
fotky - 5.-6. de� (Milo�)


Prpravy na tbor
Pravdupovediac odtartovali asi zaiatkom mja, kedy sa na strediskovej rade vybrali deti a animtori. Hlavnou podmienkou pri vbere det bol ukonen 4.ronk a alm kritriom je aktivita v stredisku, i u ako astnk na akcich (deti), i ako pomocnk pri fungovan naej Domky (animtor).

Toto bol u 9.ronk letnho tbora organizovan samostatne ako Domka Liskov (14. ronk, ak zapotame aj tbory s ruomberskou Domkou), preto vber tmy bol nronej. Myslm, e nm pomohol aj Duch Svt. Ivke Bartekovej skrsla mylienka o tme Jn Pavol II. . Chalani zas vemi presadzovali vojensk tematiku, no dievatm sa tto tma nepila. Jarko tieto tmy prepojil a vznikla tma II. svetov vojna so zameranm na ivot Karola Wojtylu v tomto obdob.

Priebeh tbora
Miesto a ani as sa vemi neli od minuloronho tbora, prv augustov tde (1.8.-6.8.2011), Chata Lesk v Tajove. Poet sa navil, mali sme 24 astnkov, 12 animtorov, 13 lenov organizanho tmu a kaza. Poasie nm tie prialo, take vetko nasvedovalo tomu, e tbor je poehnan svojou tmou.

N tborov de vyzeral asi takto... Na vek poudovanie so vstvanm u det vek problm nebol, pretoe vdy pred budkom u boli rozlezen po celej chate. U animtorov a organizanho tmu to bol jemn problm, ale dali sme si zvzok, e kad rno ete pred tartom rannch aktivt si troku privstaneme a stretneme sa spolone pri rannej modlitbe. Bola to jedna z tradci tborov. Aby sme boli poas celho da sviei, de sme odtartovali rozcvikou, kad de o osi viac zbavnejou. Medzi rann povinnosti patr aj rann hygiena, raajky a spolon rann modlitby osobitne dievat a chlapcov. Priebeh da sa vdy niesol uritou historickou udalosou, napr. v pondelok – zaiatok vojny, vznik odboja a trning zrunost. Veer, ten nebol vdy rovnak, obas sa objavila nejak non hra, i skka odvahy pre najmench, alebo sme sa spolone zahrali spoloensk hry a povenovali sa jeden druhmu. Vekm paradoxom bolo, e hoci rann vstvanie deom nerobilo problm, tak ako na tbore bva - so spanm problm bol :).

Program tbora sme si rozplnovali do minty, zamerali sme sa v om na kad oblas. i u duchovn, cez sv. ome, duchovn obnovy, rann a veern modlitby, veern slovk, cez spove... Aj tvoriv, aby sme vyuili talenty naich det, prostrednctvom stavby tajnch miest, mostov, pri vrobe rmikov, stojanov, pri varen krowiek. Samozrejme na san, vaka vekm, nonm, tmovm hrm. A hoci boli przdniny, chceli sme nae deti aj nieo naui, pomocou jazykovch kurzov, stanovsk o prvej pomoci, preit v lese, vojenskch signloch... Nezabudli sme ani na tradin tborov tru.

Cieom tborov nie je len saenie a vhra. Podstatnejie s in veci... aby sme si z tbora odniesli kopec spomienok, utuili kolektv, mono sa aj nieo nauili, no najm aby sme sa na tbore ctili ako doma. A myslm, e tieto ciele boli splnen, a to je podstatn!!!

Vatky z tborovej tmy:

„Do mesta dorazili Nemci a obsadili vetky dleit budovy. Tie sa ustanovil zkaz vychdzania po zotmen a zkaz stretvania. Preto je potrebn, aby vznikli skupiny, ktor bud riadi odboj v celom meste (nae skupinky). No a na to je v prvom rade potrebn vytvori si tajn priestor na stretvanie (kad skupina samostatne).“(Tajn miesta skupn)

„Kee situcia si vyaduje rchlu komunikciu (a porozumie aj Nemcom), je potrebn zlepi sa v potine a naui sa po nemecky. U sa kad skupina zvlṻ.“ (Jazykov kurzy)

„V Posku sa dala dokopy armda, ktor by mala zabrni Nemcom v postupe cez Posko. Obyvatelia Krakova sa preto rozhodn dosta sa za frontov lniu, teda do doteraz neobsadenej asti Poska. Putovanie sa kon nespechom, ptnici stretvaj rozpren zvyky poskej armdy a preto sa rozhodn pre nvrat do Krakova.“( Vlet so sv. omou - tek za frontov lniu)

„Kee v Krakove je potrebn nejako prei a vyi, oplat sa zska nejak financie vrobou a predajom predmetov a jedla.“ (Tvoriv dielne - stojany a krowky)

„Skupina z kadej tvrte Krakova je v nieom vnimon. Kee vo vojne sa sksenosti a zrunosti cenia dvojnsobne, je vytvoren priestor pre to, aby sa skupiny od seba o najviac nauili.“ (Stanovisk)

„Kvli zabrneniu morlneho a kultrneho padku krajiny vznikali v meste tajn divadeln spolky, ktor tajne hrvali predstavenia pre obyvateov mesta.“ (Divadeln predstavenia)

Zaujmavosti:
• Priblenie ivota ppea a vojny cez zostrihy z filmu Karol – lovek, ktor sa stal ppeom
• Mal ns navtvi a porozprva nm o Svtom Otcovi zosnul banskobystrick biskup Mons. Rudolf Bal
• Posily do OT: rodinka Leskov s malm Timukom, Julka s Dominikou a do radov organizanho tmu prispela aj Nika Ilovsk
• Op prijal nae pozvanie na tbor salezin Don Pavol Dziv, ktor sa postaral o duchovn vedenie poas celho tbora
• Zvenie potu astnkov, najm animtorov (6 skupiniek - 2 animtori a 4 deti)
• Skupinky boli pomenovan poda tvrt v Krakowe : Krowodrza, Nowa Huta, Debniki, Stare Miasto, Kazimierz, Grodzka
• Nvteva z Obecnho radu v Liskovej na ele s pnom starostom Ing. Jozefom Murinom
• Jedno mal zranenie – vyvrtnutie lenka
• Dareky: nanuky, melny, peniaky od lenov Obecnho radu v Liskovej a chutn torta od tety Holomovej
• Piatkov rozcvika v podan angolskho nvtevnka Maja, ktor ns nauil ich nrodn tanec Kuduro
• Sobotn odpustov sv. oma v Benediktnskom kostole v dedinke Sampor

typ akcie : letn tbor
autor článku: Zuzana M.
dátum akcie: 01.08.2011
prečítaní: 3163x
K o m e n t � r e :

tak teda niektor fotky nemaj chybu :)))

autor : Jlia
dátum : 20.10.2011
pridaj komentár
späť

© 2001-2018 Domka - Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Lisková
e-mail : liskova@domka.sk

Lisková 35, okres Ružomberok, psč 034 81, (1024 x 768)