27.01.2023
Bohu
- - zajtra - -
Alfonz
asu mme vea, len ho mlo vyuvame.
..... B. Franklin .....
zvoľte tému:


FB stránka
Hra ÚSVIT
Domka.sk
Lisková.sk
Saleziáni


Vron konferencia

Ako to u bva u ns v stredisku zvykom, koniec janura vdy patr akcii, na ktorej sa hodnot, spomna a akuje za uplynul rok. no, tto akcia m nzov Vron konferencia a tento rok op vyla na de sviatku nho patrna Dona Bosca a to 31.1.2014.

vod konferencie sa odohrval v kostole na sv. omi, ktor koncelebroval dlhoron priate naej domky salezin Pavol Dziv. Oma bola sprjemnen mldenckym spevokolom spievajcim piesne na oslavu Dona Bosca. Odovzdanm darov sme si pripomenuli hlavn mylienky symbolizujce nae stredisko. Zver ome patril scnke zobrazujcej lomok ivota Dona Bosca a jeho stretnutie sa s Dominikom Saviom.
Vron konferencia alej pokraovala v klubovni. Pozvanie okrem pribline 50 mladch no i tch starch domkrov prijali cten hostia menovite – Pavol Dziv SDB, n pn farr Michal Hunaga, pn starosta Ing. Jozef Murina, ruombersk domku zastupovali Iveta a Rbert Lukovci a taktie prili aj vyslil domkri, bval predsedovia a spolupracovnci.

alm bodom po uvtan boli prezentcie. V prvej sme si vaka fotkm pospomnali na akcie, ktor sa nm v uplynulom roku 2013 podarilo zorganizova. Nasledovala druh prezentcia kde nm ekonm strediska Ujo Timko priblil jeho fungovanie po finannej strnke spolu so zbierkami na misijn innos (tehlika, Dobr novina). Treou prezentciou bol kvz, v ktorom Barborka Kubalov skala ikovnos a vedomosti domkrov, kde na vhercov akal sladk odmena.
Posledn as konferencie patrila poakovaniam vetkm tm, ktor boli sasou nho strediska no i tm ktor ho podporovali akmkovek spsobom. V zverenej diskusii bolo spomenutch mnoho povzbudivch a pozitvnych prspevkov. Nakoniec bolo tradine pripraven oberstvenie so skvelm dezertom. Tento rok bolo vak pripraven aj pecilne prekvapenie pre kadho domkra a to vtlaok ivotopisu sv. Jna Bosca. Vron konferencia op dopadla na vborn, a verme, e rok 2014 bude prjemn, pln zitkov a obohacujci.

typ akcie : vron konferencia
autor článku: Marin .
dátum akcie: 31.01.2014
prečítaní: 2311x
pridaj komentár
späť

© 2001-2018 Domka - Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Lisková
e-mail : liskova@domka.sk

Lisková 35, okres Ružomberok, psč 034 81, (1024 x 768)