27.01.2023
Bohu
- - zajtra - -
Alfonz
Sme ako anjeli s jednm krdlom. Dokeme lieta, len ak objmeme jeden druhho.
..... neznmy .....
zvoľte tému:


FB stránka
Hra ÚSVIT
Domka.sk
Lisková.sk
Saleziáni


Pridedinsk tbor - ZDOH 2014

Tohtoron prdedinsk tbor, 1. ZIMN DOMKRSKE OLYMPJSKE HRY, sa uskutonil u tradine poas jarnch przdnin.

Vetko sa to zaalo v pondelok rno v klubovni Domky slvnostnm otvracm ceremonilom, ktor sme zaali modlitbou, po ktorej sme si vypouli olympijsk hymnu a vztili olympijsk vlajku. Potom nasledovala prezentcia so zaujmavmi informciami a fotkami z histrie olympijskch hier a video o tom, ako olympjsky ohe precestoval svet, aby sa dostal a priamo k nm do Liskovej. Po videjku sme sa vetci presunuli na dvor, kde za chvu pribehla nositeka pochodne s olympijskm ohom, aby ho mohla slvnostne zapli. alou asou otvracieho ceremonilu bola prezentcia krajn. Najskr sa vetky deck rozdelili do skupn a potom sa mohli pusti do prce. loha bola jasn - vytvori si nzov, vlajku, maskota a nakoniec ostatnm odprezentova svoju krajinu. Poslednou asou otvracieho ceremonilu bol ohostroj, ktor bol vytvoren formou sae vo vyhadzovan farebnch loptiiek. Kad so skupinky najprv vyhodil „zapaovaciu loptu“ a za ten as, km spadla na zem, musel do vzduchu vyhodi o najviac loptiiek. Ke sme aj toto zvldli, popriali sme si dobr chu a pobrali sa domov.
Popoludaj program s nzvom prv medailov vzvy sme odtartovali tm, e sme si predstavili prv z piatich nost – odvahu a s vedomm, e odvaha je strach, ktor sa pomodlil a pustil sa do akcie, sme sa aj my odvne popasovali s prvou olympijskou disciplnou - netradinm bobovanm na friku. Potom nasledovala alia disciplna – curling, na ktor nm staila podlaha v klubovni a umelohmotn „kamene“. No poviem vm, san atmosfra bola ako na tom ozajstnom v Soi. :)

V utorok rno sme sa stretli v telocvini, kde sme sa rozdelili do skupn a zmerali si sily na jednotlivch stanoviskch so snahou osvoji si aliu nos – spravodlivos, fair play. Na prvom stanovisku ns akalo zjazdov lyovanie, na ktorom kad len ovldal svojho lyiara, priviazanho na nroku tm, e nrku navjal na kolk. Na alom stanovisku si deck vyskali netradin hokejov curling, v ktorom „kamene“ posvali do kruhov pomocou hokejok. alou sanou disciplnou bolo op bobovanie, tento raz inm tlom. Deck chodili po urenej drhe v dvojiciach, kde druh bobista mal vdy zaviazan oi, take ho ten prv dral za ruky a viedol urenou trasou. Posledn stanovisko bolo vedomostn. Na deck tu akalo mnoho krtkych loh, ako naprklad zapamta si o najviac krajn poda vlajky, odpoveda sprvne na otzky o olympide a podobne.
Popoludn ns akal blok s nzvom V zdravom tele zdrav duch. Toto popoludnie sme sa rozprvali o alej nosti, o tedrosti. Zistili sme, e ak chceme by dobr portovci, musme by tedr nie len k ostatnm, ale aj sami k sebe sammu. Potom sme sa otestovali kvzom o zdravej strave a na jednotlivch stanoviskch sme si vyrbali jekov z ovocia, paradajkov lienky sediace na bagete, tuniaiky z olv, i zdrav ovocno-mlieny kokteil.

Streda sa niesla v aknom duchu. Doobeda sme si porozprvali o dobrote a hne na to ns akalo 60 loh, z ktorch musela kad skupinka splni za 60 mint o najviac. Popoludnie bolo zameran na vmavos. Najprv sa deck otestovali v tom, i doku odhali, o sa zmenilo na obrzku, ktor ukazoval vetky zimn olympijsk porty, a potom sa v alej aktivite zas testovali, i doku odhali zmenu v obleen druhho. Ilo o to, e jedna skupinka vyla za dvere a tam obliekli jednho lena skupinky, ten sa potom ukzal ostatnm. Hne potom mu jednu as obleenia zobrali a ostatn mali zisti, o mu chba. Veru, nebolo to jednoduch, ve poste sami, i by ste si vimli naprklad chbajcu nrku v topnke. :) Nasledujcim bodom programu bolo nacviovanie spevu a hne na to svt oma, ktorou sme sa Pnovi poakovali za as strven na prdedinskom tbore.

tvrtok rno sme zaali tak, e sme si zopakovali, ak nosti sme si osvojovali poas tbora a potom sme sa na jednotlivch stanoviskch pripravovali na zveren ceremonil. Nauili sme sa tancova, pripravili vzdobu, oberstvenie a saou si rozcviili nohy. A ke bolo vetko pripraven, rozili sme sa domov, pretoe sme sa potrebovali nahodi do masiek a pripravi na zveren ceremonil.
Zveren karnevalov ceremonil sme odtartovali modlitbou, po ktorej sme si spolone zatancovali erkrske tance, ktor sa sme nauili doobeda a po nich nasledovalo oakvan vyhodnotenie tbora. Kad portovec sa mohol tei z ceny i z medaily, aj ke niektor len z takej fidorkovej. :) Po vyhodnoten nasledovalo alie tanen kolo, po ktorom sme si spolone predstavili a nsledne ocenili karnevalov masky a zbava mohla pokraova. Tancovali sme ostoes: belgick; egyptsk; rsky; chiwawa; Jede, jede mainka; ... Pomedzi jednotliv tanen kol sme si zmerali sily v saiach ako stolikov tanec, i pitie vody cez metrov slamku a ke odbilo osem hodn, unaven sme sa pobrali domov.

Myslm, e sa tohtoron prdedinsk tbor vydaril a dfam, e o rok sa tam stretneme zas. :)

typ akcie : in
autor článku: Barbora K.
dátum akcie: 17.02.2014
prečítaní: 2401x
pridaj komentár
späť

© 2001-2018 Domka - Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Lisková
e-mail : liskova@domka.sk

Lisková 35, okres Ružomberok, psč 034 81, (1024 x 768)