27.01.2023
Bohu
- - zajtra - -
Alfonz
Ma as pre druhho je ako poloi za neho ksok zo ivota.
..... P. Rosso .....
zvoľte tému:


FB stránka
Hra ÚSVIT
Domka.sk
Lisková.sk
Saleziáni


Letn tbor - Tajov 2014

Tento rok sme sa pri tborovej tme nechali inpirova potaovou hrou Civilizcia, v ktorej je vemi dobre spracovan veobecn rozvoj udstva od ias praveku a po sasnos. My sme si na 5 dn vybrali obdobie od zaiatku nrodov a po koniec staroveku. P 7-lennch skupn sa rozhodlo vi do koe tchto nrodov: Kelti, Egypania, Rimania, Grci a Indovia.

Miestom konania bol tento rok Hotel Lesk v Tajove, celkovo sa ns tam nakoniec v termne 7.-12. jla zilo a 48. Poasie nm celkom prialo, pralo bu vtedy, ke sa to hodilo, alebo ke sme boli inde. :) A poas teplejieho da sme testovali aj bazn a tvorivo vyroben mkaku.
Programovou novinkou bolo najm zaradenie civilizanch kl (cca. 4x denne), kde sa mohli jednotliv nrody rozhodn, v akch oblastiach sa chc rozvja. Pokrok sa zaznamenval v 4 oblastiach: vojensk, technologick, obchodn a kultrny. Nrody postupne objavovali nov vynlezy, budovali svoje armdy, zakladali mest a budovali v nich rzne budovy (ktor im umoovali al pokrok – najm v oblasti obchodu a kultry), niektorm nrodom sa dokonca podarilo postavi aj 3 divy sveta (pyramdy, Stonehenge, Koloseum) .

Pri zverenom hodnoten sa ukzalo, e kad nrod prispel do civilizanho rozvoja svojm dielom. Najviac miest a najv obchodn rozmach zaznamenali Grci, najuniverzlnej rozvoj mali Rimania, lderstvo vo vedeckom pokroku a najvie mesto patrilo Egypanom, najlepiu obranu mali Indovia a Kelti zasa boli jedinm nrodom, ktor postavil a 2 divy (aj ke do konca vydral len jeden).
Civilizan kol boli vhodne dopan aj almi aktivitami – vekmi skupinovmi hrami, tmovmi hrami, nonou hrou, predstavovanm jednotlivch nrodov (scnka + aktivita), vynachdzanm novch technolgi (ku kadej bolo potrebn splni nejak lohu), vletom na Skalku, opekakou pri tborku, stavanm makiet najrozvinutejch miest a pravidelnm duchovnm programom pod vedenm salezina Pea Bicka.

akujeme Pnu Bohu za pekn as a ochranu poas pobytu, organiztorom za chu a tvorivos pri prprave, animtorom a skupinkm za aktvny prspevok do programu, sponzorom z Domky za podporu, hosom za nvtevu a tie vetkm, ktor ns akokovek podporili. A teme sa o rok znova! :)

typ akcie : letn tbor
autor článku: Jaroslav T. ml.
dátum akcie: 07.07.2014
prečítaní: 2575x
pridaj komentár
späť

© 2001-2018 Domka - Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Lisková
e-mail : liskova@domka.sk

Lisková 35, okres Ružomberok, psč 034 81, (1024 x 768)