29.11.2022
Vratko
- - zajtra - -
Ondrej
Základná rola vedúcich je vždy rovnaká. Spočíva v pomoci skupine splniť spoločnú úlohu, udržať ju ako celok a zaistiť, aby každý člen prispel podľa svojich najlepších možností - stimulovať rozvoj každého člena.
..... J. Adair .....
zvoľte tému:


FB stránka
Hra ÚSVIT
Domka.sk
Lisková.sk
Saleziáni


Domka - Združenie saleziánskej mládeže v Liskovej

Všeobecné informácie

Deti a mládež sú najcitlivejšou časťou ľudskej spoločnosti. Sú jej nádejou. V detstve, ale najmä v období dospievania, sa rozhoduje o celom ďalšom živote mladého človeka. Uchrániť mládež od mravnej i sociálnej biedy a pomôcť jej dôstojne sa zaradiť do života, to bol ideál, ktorému zasvätil celý svoj život i dielo taliansky katolícky kňaz sv. Ján Bosco (1815-1888), turínsky apoštol chudobnej a opustenej mládeže, ktorého všetci poznali a poznajú pod jednoduchým menom Don Bosco. On založil rozsiahle dielo pre jej záchranu, z ktorého v dnešnej dobe vyrástlo i "naše" Združenie saleziánskej mládeže - DOMKA, pretože naše deti i mládež sú v nej skutočne DOMA čiže detskou rečou povedané DOMKA.

DOMKA - Združenie saleziánskej mládeže je dobrovoľné občianske združenie, nezávislé od politických strán, ktoré združuje najmä mladých ľudí do 30 rokov, a ktoré participuje na medzinárodnom saleziánskom mládežníckom hnutí. Hlavným cieľom združenia je rozvíjanie osobnosti pre ich rast a sebarealizáciu v prospech ostatných. Združenie sa takto snaží podieľať na ich výchove v čestných a statočných občanov, čím sa snaží vytvárať predpoklady potrebné pre budovanie stabilných mladých rodín. Združenie úzko spolupracuje s katolíckou rehoľou Saleziáni Dona Bosca a stotožňuje sa s jej cieľom vychovávať z mladých ľudí statočných a dobrých kresťanov v duchu kresťanských zásad a noriem. Na Slovensku bolo Združenie saleziánskej mládeže založené v roku 1991 v Košiciach.


Základné informácie o stredisku Lisková

U nás v Liskovej bola DOMKA založená 31. januára 1997 na sviatok zakladateľa Saleziánskej rehoľnej kongregácie a nášho patróna sv. Jána Bosca. Domka vznikla na podnet dvoch obetavých ľudí - manželov, saleziánskych spolupracovníkov - RNDr. Jaroslava a Ľudmily Timkovcov. Domka u nás v Liskovej po svojom vzniku patrila do strediska Ružomberok, ale 15. júna 1999 sme sa osamostatnili.

Prvým predsedom sa stal Ján Mišata (1999-2001), po ňom nastúpil Miloš Lesák (do roku 2004), tretím predsedom bol Jaroslav Timko ml. (2004-2010) a od 31.1.2010 je predsedom Marián Žúbor. Významným podielom k aktivite Domky prispievajú najmä členovia strediskovej rady. Vyslúžilými a zároveň zaslúžilými členmi strediskovej rady sú: Miroslav Božek, Marek Daňo, Miloš Lesák, Erika Horvátová (Kubalová), Roman Kubala, Bibiána Kľačková, Monika Senková (Kubiková), Ján Nemček, Anna Kočibalová, Zuzana Mrvová (Demková), Peter Saro, Júlia Sarová (Martonová), Katarína Kubalová, Ján Mišata, Mária Lesáková (Timková), Ivana Barteková, Zuzana Némethová, Rastislav Hradský, Zuzana Adamčiaková, Zuzana Hurtuková (Mrvová), Alexandra Kubalová, Jaroslav Timko ml. a Matej Hradský.

Aktuálne Domku spravuje 6-členný výbor: predseda Marián Žúbor, podpredseda Barbora Kubalová, ekonóm Jaroslav Timko st., Štefan Timko, Veronika Timková a Veronika Timková (Ilovská),

Členská základňa
Od osamostatnenia nášho strediska počet členov rástol až do roku 2001, kedy dosiahol maximum – 155 členov. V ďalších rokoch počet členov postupne klesal. V roku 2014 sme mali 105 členov.

Činnosť liskovskej Domky

V školskom roku 2014-15 máme 4 stretká - 3 dievčenské a 1 chlapčenské a približne 15 animátorov. V rámci Domky funguje aj detský a mládežnícky spevokol.

V stredisku máme od marca 2004 mládežnícku ružencová ružu a od decembra 2012 aj detskú ružencovú ružu. V rokoch 2010-2012 sme namiesto stretiek mali celoročnú strediskovú hru ÚSVIT.

Okrem pravidelných aktivít ročne uskutočníme aj cca. 20 ďalších podujatí, ktoré spadajú do troch oblastí:

- oblasť duchovno vzdelávacia
- oblasť kultúrno – spoločenská
- oblasť športová

V duchovno-vzdelávacej oblasti k najkrajším akciám patria oslavy liturgických sviatkov, školenia animátorov, Cesta svetla, koledovania s deťmi - Dobrá novina, besedy o misiách, Jasličková pobožnosť, či zapojenie sa detí a mládeže do deviatnika Svätá Rodina hľadá nocľah.

V kultúrno-spoločenskej oblasti je to letný tábor, tancovačky, výročná konferencia, Bodka za prázdninami, víkendové pobyty, tvorivé dielne, filmové večery, rôzne posedenia, brigády pri skrášľovaní obce, kostola, kaplniek a krížovej cesty.

Zo športovej oblasti je to zimná olympiáda, hokejbalový turnaj, cyklistický deň, miništrantský futbalový turnaj, turistické výlety, športový deň, šarkaniáda, kalčetové turnaje, či pravidelné akcie v telocvični v zimnom období.

U väčšiny ľudí má DOMKA veľmi dobré meno. Sme jedinou organizáciou v našej obci, ktorá sa pravidelne venuje deťom a mládeži. Veľmi dobre spolupracujeme s miestnym kňazom vdp. Michalom Hunčagom i vedením obce, ktorí nás stále podporujú pri našich podujatiach, za čo im aj touto formou čo srdečne ďakujeme.

31. januára 2015 sme oslávili 18 rokov od vzniku Domky. Naša DOMKA teda už 19-ty rok vyvíja bohatú a pestrú činnosť medzi deťmi a mládežou v našej obci a farnosti. Našu činnosť máme pravidelne vedenú a dokumentovanú formou príspevkov v našej kronike (prvých 10 rokov) i na našej webstránke. Od roku 2003 vydávame aj časopis Liskovský domkár (k 31.1.2015 vyšlo už 22 čísel časopisu).

Poslanie Domky

Sme si vedomí svojho poslania medzi mládežou, veď aj napriek tomu, že sa nám za 13 rokov podarilo uskutočniť značný kus práce na tomto poli, je potrebné pokračovať v začatom diele a vychovávať nových nasledovníkov, ktorí nás raz nahradia, lebo detí a mládeže bez správnych hodnôt a zmyslu života je v dnešnej dobe stále viac a viac.

Preto vždy s láskou a srdečne s otvorenou náručou privítame medzi sebou každého mladého človeka, ktorý chce niečo urobiť pre svoje okolie, svojich kamarátov i pre seba. Akákoľvek pomoc pri záchrane mládeže i tá najnepatrnejšia, nebude zabudnutá, lebo Pán Ježiš povedal:

" ... čokoľvek ste urobili jednému z mojich najmenších, mne ste to urobili ..." ( Mt 25,40).Kontakt

Adresa : Lisková 35, 03481 Lisková
Okr : Ružomberok
IČO : 36148415
DIČ : 2021530951
email: liskova@domka.sk
web: www.domkaliskova.sk

Predseda: Žúbor Marián, Lisková 713, tel.: 0902 200 088
Podpredseda: Kubalová Barbora, Lisková 604

K o m e n t á r e :

ste super:D::D:D

autor : anonym
dátum : 10.02.2009

Ako sa k Vám dá pridať? Som na VŠ v RK a chýba mi kontakt s Domkou a saleziánskou rodinou.

autor : Paľo
dátum : 11.12.2012

Úplne jednoducho, stačí len chcieť :) ... pre bližšie info ma môžeš kludne kontaktovať na môj mail zubor.marian@gmail.com

autor : Majo - predseda
dátum : 11.12.2012

Ahoj. Je uz jasný termín a miesto letného tabora? Dakujem

autor : Paľo
dátum : 11.04.2019
pridaj komentár
späť

© 2001-2018 Domka - Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Lisková
e-mail : liskova@domka.sk

Lisková 35, okres Ružomberok, psč 034 81, (1024 x 768)