05.06.2023
Laura
- - zajtra - -
Norbert
Ten, kto je prli zamestnan tm, e rob dobro, nem as na to, aby bol dobr.
..... R. Thkur .....
zvoľte tému:


FB stránka
Hra ÚSVIT
Domka.sk
Lisková.sk
Saleziáni


Domka - Zdruenie salezinskej mldee v Liskovej

Veobecn informcie

Deti a mlde s najcitlivejou asou udskej spolonosti. S jej ndejou. V detstve, ale najm v obdob dospievania, sa rozhoduje o celom alom ivote mladho loveka. Uchrni mlde od mravnej i socilnej biedy a pomc jej dstojne sa zaradi do ivota, to bol idel, ktormu zasvtil cel svoj ivot i dielo taliansky katolcky kaz sv. Jn Bosco (1815-1888), turnsky apotol chudobnej a opustenej mldee, ktorho vetci poznali a poznaj pod jednoduchm menom Don Bosco. On zaloil rozsiahle dielo pre jej zchranu, z ktorho v dnenej dobe vyrstlo i "nae" Zdruenie salezinskej mldee - DOMKA, pretoe nae deti i mlde s v nej skutone DOMA ie detskou reou povedan DOMKA.

DOMKA - Zdruenie salezinskej mldee je dobrovon obianske zdruenie, nezvisl od politickch strn, ktor zdruuje najm mladch ud do 30 rokov, a ktor participuje na medzinrodnom salezinskom mldenckom hnut. Hlavnm cieom zdruenia je rozvjanie osobnosti pre ich rast a sebarealizciu v prospech ostatnch. Zdruenie sa takto sna podiea na ich vchove v estnch a statonch obanov, m sa sna vytvra predpoklady potrebn pre budovanie stabilnch mladch rodn. Zdruenie zko spolupracuje s katolckou rehoou Salezini Dona Bosca a stotouje sa s jej cieom vychovva z mladch ud statonch a dobrch kresanov v duchu kresanskch zsad a noriem. Na Slovensku bolo Zdruenie salezinskej mldee zaloen v roku 1991 v Koiciach.


Zkladn informcie o stredisku Liskov

U ns v Liskovej bola DOMKA zaloen 31. janura 1997 na sviatok zakladatea Salezinskej rehonej kongregcie a nho patrna sv. Jna Bosca. Domka vznikla na podnet dvoch obetavch ud - manelov, salezinskych spolupracovnkov - RNDr. Jaroslava a udmily Timkovcov. Domka u ns v Liskovej po svojom vzniku patrila do strediska Ruomberok, ale 15. jna 1999 sme sa osamostatnili.

Prvm predsedom sa stal Jn Miata (1999-2001), po om nastpil Milo Lesk (do roku 2004), tretm predsedom bol Jaroslav Timko ml. (2004-2010) a od 31.1.2010 je predsedom Marin bor. Vznamnm podielom k aktivite Domky prispievaj najm lenovia strediskovej rady. Vyslilmi a zrove zaslilmi lenmi strediskovej rady s: Miroslav Boek, Marek Dao, Milo Lesk, Erika Horvtov (Kubalov), Roman Kubala, Bibina Kakov, Monika Senkov (Kubikov), Jn Nemek, Anna Koibalov, Zuzana Mrvov (Demkov), Peter Saro, Jlia Sarov (Martonov), Katarna Kubalov, Jn Miata, Mria Leskov (Timkov), Ivana Bartekov, Zuzana Nmethov, Rastislav Hradsk, Zuzana Adamiakov, Zuzana Hurtukov (Mrvov), Alexandra Kubalov, Jaroslav Timko ml. a Matej Hradsk.

Aktulne Domku spravuje 6-lenn vbor: predseda Marin bor, podpredseda Barbora Kubalov, ekonm Jaroslav Timko st., tefan Timko, Veronika Timkov a Veronika Timkov (Ilovsk),

lensk zklada
Od osamostatnenia nho strediska poet lenov rstol a do roku 2001, kedy dosiahol maximum – 155 lenov. V alch rokoch poet lenov postupne klesal. V roku 2014 sme mali 105 lenov.

innos liskovskej Domky

V kolskom roku 2014-15 mme 4 stretk - 3 dievensk a 1 chlapensk a pribline 15 animtorov. V rmci Domky funguje aj detsk a mldencky spevokol.

V stredisku mme od marca 2004 mldencku ruencov ruu a od decembra 2012 aj detsk ruencov ruu. V rokoch 2010-2012 sme namiesto stretiek mali celoron strediskov hru SVIT.

Okrem pravidelnch aktivt rone uskutonme aj cca. 20 alch podujat, ktor spadaj do troch oblast:

- oblas duchovno vzdelvacia
- oblas kultrno – spoloensk
- oblas portov

V duchovno-vzdelvacej oblasti k najkrajm akcim patria oslavy liturgickch sviatkov, kolenia animtorov, Cesta svetla, koledovania s demi - Dobr novina, besedy o misich, Jaslikov pobonos, i zapojenie sa det a mldee do deviatnika Svt Rodina had nocah.

V kultrno-spoloenskej oblasti je to letn tbor, tancovaky, vron konferencia, Bodka za przdninami, vkendov pobyty, tvoriv dielne, filmov veery, rzne posedenia, brigdy pri skrṵovan obce, kostola, kaplniek a krovej cesty.

Zo portovej oblasti je to zimn olympida, hokejbalov turnaj, cyklistick de, minitrantsk futbalov turnaj, turistick vlety, portov de, arkanida, kaletov turnaje, i pravideln akcie v telocvini v zimnom obdob.

U viny ud m DOMKA vemi dobr meno. Sme jedinou organizciou v naej obci, ktor sa pravidelne venuje deom a mldei. Vemi dobre spolupracujeme s miestnym kazom vdp. Michalom Hunagom i vedenm obce, ktor ns stle podporuj pri naich podujatiach, za o im aj touto formou o srdene akujeme.

31. janura 2015 sme oslvili 18 rokov od vzniku Domky. Naa DOMKA teda u 19-ty rok vyvja bohat a pestr innos medzi demi a mldeou v naej obci a farnosti. Nau innos mme pravidelne veden a dokumentovan formou prspevkov v naej kronike (prvch 10 rokov) i na naej webstrnke. Od roku 2003 vydvame aj asopis Liskovsk domkr (k 31.1.2015 vylo u 22 sel asopisu).

Poslanie Domky

Sme si vedom svojho poslania medzi mldeou, ve aj napriek tomu, e sa nm za 13 rokov podarilo uskutoni znan kus prce na tomto poli, je potrebn pokraova v zaatom diele a vychovva novch nasledovnkov, ktor ns raz nahradia, lebo det a mldee bez sprvnych hodnt a zmyslu ivota je v dnenej dobe stle viac a viac.

Preto vdy s lskou a srdene s otvorenou nruou privtame medzi sebou kadho mladho loveka, ktor chce nieo urobi pre svoje okolie, svojich kamartov i pre seba. Akkovek pomoc pri zchrane mldee i t najnepatrnejia, nebude zabudnut, lebo Pn Jei povedal:

" ... okovek ste urobili jednmu z mojich najmench, mne ste to urobili ..." ( Mt 25,40).Kontakt

Adresa : Liskov 35, 03481 Liskov
Okr : Ruomberok
IO : 36148415
DI : 2021530951
email: liskova@domka.sk
web: www.domkaliskova.sk

Predseda: bor Marin, Liskov 713, tel.: 0902 200 088
Podpredseda: Kubalov Barbora, Liskov 604

K o m e n t á r e :

ste super:D::D:D

autor : anonym
dátum : 10.02.2009

Ako sa k Vm d prida? Som na V v RK a chba mi kontakt s Domkou a salezinskou rodinou.

autor : Pao
dátum : 11.12.2012

plne jednoducho, sta len chcie :) ... pre bliie info ma me kludne kontaktova na mj mail zubor.marian@gmail.com

autor : Majo - predseda
dátum : 11.12.2012

Ahoj. Je uz jasn termn a miesto letnho tabora? Dakujem

autor : Pao
dátum : 11.04.2019
pridaj komentár
späť

© 2001-2018 Domka - Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Lisková
e-mail : liskova@domka.sk

Lisková 35, okres Ružomberok, psč 034 81, (1024 x 768)